About us / Links / Zdroje a literatura ke knize UČEBNICE EVROPSKÉ INTEGRACE

Členění dle typu dokumentů

 • Primární legislativa
 • Studie, zprávy, plány, strategie
 • Sekundární legislativa
 • Charty, úmluvy, dohody
 • Rozsudky ESD
 • Česká republika a EU


 • Primární legislativa

   cs | en - Amsterdamská smlouva
   cs | en - Amsterdamská smlouva - konsolidovaná verze
   cs | en - Jednotný evropský akt
   cs | en - Maastrichtská smlouva - Smlouva o EU 1992
   cs | en - Maastrichtská smlouva - Smlouva o EU 1992, konsolidovaná verze 2002
   cs | en - Pařížská smlouva
   cs | en - Pařížská smlouva - konsolidovaná verze 1997
   cs | en - Římské smlouvy (EHS, EURATOM)
   cs | fr - Slučovací smlouva
   cs | en - Smlouva o Ústavě pro Evropu
   cs | en - Smlouva o založení EHS
   cs | en - Smlouva o založení EURATOM
   cs | en - Smlouva pozměňující některá finanční ustanovení Smluv o založení ES a Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné komise ES
   cs | fr - Smlouva pozměňující některá rozpočtová ustanovení Smluv o založení ES a Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné komise ES
   cs | en - Smlouva pozměňující některá ustanovení Protokolu o statutu Evropské investiční banky
   cs | en - Smlouva pozměňující Smlouvy o založení ES s ohledem na Grónsko
   cs | en - Smlouva z Nice
   cs | en - Smlouva o přistoupení - 1. rozšíření
   cs | en - Smlouva o přistoupení - 2. rozšíření
   cs | en - Smlouva o přistoupení - 3. rozšíření
   cs | en - Smlouva o přistoupení - 4. rozšíření
   cs | en - Smlouva o přistoupení - 5. rozšíření

  Sekundární legislativa

   cs | en - Nařízení Rady č. 2658/87/EEC
   cs | en - Nařízení Rady č. 381/2001
   cs | en - Nařízení Rady (ES) č. 974/98
   de | en - Nařízení Rady (ES) č. 2193/2003
   cs | en - Nařízení Rady (ES) č. 171/2005
   cs | en - Nařízení 416/2001/EC
   cs | en - Rámcové rozhodnutí Rady o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy 2002/584/SVV
   cs | en - Rozhodnutí Rady o ochraně proti padělaní eura (2001/887/SVV)
   cs | en - Rozhodnutí Rady ES ze dne 22. března 1971, kterým byl vznik HMU plánován do roku 1981
   cs | en - Rozhodnutí Evropské rady z 3. května 1998 o tom, které státy plní Maastrichtská kritéria
   cs | en - Rozhodnutí Evropské rady z 19. června 2000, doplňuje rozhodnutí ze 3. května 1998
   cs | en - Rozhodnutí Rady 2001/264/ES
   cs | en - Rozhodnutí Rady 2000/696/SZBP
   cs | en - Rozhodnutí Rady 2000/597/EC
   cs | en - Rozhodnutí Rady 2003/430/EC
   cs | en - Směrnice č. 2000/36/ES
   cs | en - Směrnice č. 75/442/EHS
   cs | en - Směrnice č. 77/388/EEC
   de | en - Směrnice č. 73/241/ES
   cs | en - Směrnice č. 89/552/EEC
   de | en - Směrnice č. 2003/96/EC
   de | en - Směrnice č. 72/464/EEC
   de | en - Směrnice č. 79/32/EEC
   cs | en - Směrnice č. 91/689/EHS
   cs | en - Směrnice č. 92/12/EEC
   de | en - Směrnice č. 92/81/EEC
   cs | en - Směrnice č. 92/83/EEC
   cs | en - Směrnice č. 94/62/EC
   cs | en - Směrnice č. 91/271/EEC
   cs | en - Směrnice č. 92/77/ES
   cs | en - Směrnice č. 92/79/EEC
   cs | en - Směrnice č. 92/84/EEC
   cs | en - Směrnice č. 96/61/EC
   cs | en - Směrnice č. 98/28/ES
   cs | en - Směrnice č. 98/6/ES
   cs | en - Směrnice č. 1999/62
   cs | en - Směrnice č. 2001/111/ES
   cs | en - Směrnice č. 2001/110/ES
   cs | en - Společná akce Rady 2005/190/SZBP
   cs | en - Společná akce 2004/909/SZBP
   cs | en - Společný postoj 2001/931/SZBP
   cs | en - Společný postoj 2004/500/SZBP
   cs | en - Společný postoj Rady 2000/696/SZBP
   cs | en - Společný postoj Rady 2005/220/SZBP
   cs | en - Společný postoj 1998/240/SZBP
   cs | en - Společný postoj 1999/318/SZBP
   cs | en - Společný postoj 1998/326/SZBP
   cs | en - SPOLEČNÁ STRATEGIE EVROPSKÉ RADY ze dne 19. června 2000 o oblasti Středomoří (2000/458/SZBP)
   cs | en - Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady 22. a 23. března 2005

  Rozsudky ESD

   cs | en - Rozsudek 168/78 Komise ES versus FR Celex: 61978JO168
   cs | en - Rozsudek 230/89 Komise ES versus Řceko Celex: 61989JO230
   cs | en - Rozsudek 243/84 John walker and Sons Ltd. Versus Ministeriet for Skatter og Afgifter Celex: 61984JO243
   cs | en - Rozsudek 33/88 Pilar Allué a Carmel Mary Coonan v Universita degli studi di Venezia Celex 61988JO033
   cs | en - Rozsudek Soud u z 1/6/1969 Komise evropských společenství versus Italská republika. Kauza 24-68. Kód CELEX 668J0024
   cs | en - Rozsudek ESD Chania I. (C-45/91)
   cs | en - Rozsudek ESD Chania II. (C-387/97)

  Studie, zprávy, plány, strategie

   cs | en - Agenda 2000
   cs | en - Delorsova zpráva
   cs | en - Lisabonská strategie
   cs | en - Marshallův plán
   cs | de - Návrh Panevropského paktu
   cs | en - Memorandum zemí Beneluxu z 20. 5. 1955
   cs | en - Šestý rámcový program Společenství
   cs | en - Závěry předsednictví Evropské rady z 22. a 23. března 2005

  Charty, úmluvy, dohody

   cs | en - Andské společenství národů
   cs | en - APEC
   cs | en - ASEAN
   cs | en - Asociační dohoda mezi ES a ČSFR
   cs | en - Bretton-Woods
   cs | en - CEFTA - STŘEDOEVROPSKÁ DOHODA O VOLNÉM OBCHODU
   cs | en - EAC
   cs | en - Evropská konvence
   cs | en - Evropská sociální charta
   cs | en - Dodatkový protokol k Evropské socialní chartě
   cs | en - Protokol pozměňující chartu
   cs | en - Evropská úmluva o vydávání ze dne 13. prosince 1957
   cs | en - Helsinský akt
   cs | en - Charta základních práv Evropské unie
   cs | en - Komunitární charta základních sociálních práv pracovníků, r. 1989
   cs | en - LAIA
   cs | en - Londýnská smlouva (o založení rady evropy)
   cs | en - MERCOSUR
   cs | en - Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
   cs | en - SAARC
   cs | en - SADC
   cs | en - Severoatlantická smlouva
   cs | en - Shengenská dohoda
   cs | en - Shumanova deklarace
   cs | en - Schengenská prováděcí úmluva
   cs | en - UNFCCC: Kyoto protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
   cs | en - Versailleská smlouva
   cs | en - Všeobecná dohoda o clech a obchodu
   cs | en - WTO

  Česká republika a EU

   cs | en - Smlouva o celní unii mezi ČR a SR
   cs | en - Ústava ČR
   cs | en - Vyhláška Ministerstva zemědělství 76/2003 Sb.
   cs | en - Zákon č. 18/2004 Sb.